C#实例:九九乘法口诀

时间:2017/10/8 21:24:01  作者:Mho  来源:守望幸福  查看:56503  评论:0
内容摘要:在C#中,写代码,输出九九乘法口诀

C#实例:九九乘法口诀


 //在C#中,写代码,输出九九乘法口诀
             for (int i = 1; i <=9; i++)
            {
                for (int j = 1; j <=9; j++)
                {
                    Console.Write("{0}*{1}*{2}\t",i,j,i*j);
                }
                Console.WriteLine();
            }

            Console.ReadKey();

注意:在控制台中演示

C#实例:九九乘法口诀

 

 

稍微改动一下,会有不同的结果:

 

            for (int i = 1; i <=9; i++)
            {
                for (int j = 1; j <=i; j++)
                {
                    Console.Write("{0}*{1}*{2}\t",i,j,i*j);
                }
                Console.WriteLine();
            }

            Console.ReadKey();

 

C#实例:九九乘法口诀

 

 

注意:在控制台中演示

 

 


相关评论

图库精选